UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

O nas

 

 

SP ZZOZ w Żurominie

Misja SP ZZOZ w Żurominie brzmi:


 „Ciepło naszych rąk, czułość naszych serc i otwartość naszych głów

ofiarujemy wszystkim potrzebującym”

 

 

logo-szpital4Z/PJ-01/03

 

 

 

 

POLITYKA JAKOŚCI

 

„Ciepło naszych rąk , czułość naszych serc i otwartość naszych głów

ofiarujemy wszystkim potrzebującym"

 Misja:

Misją Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie jest świadczenie najwyższej jakości świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego oraz diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej dla dobra i zadowolenia pacjenta.

Wizja:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie zmierza do doskonałości w zakresie świadczonych przez siebie usług, poprzez ciągły rozwój kadry medycznej i wykorzystanie wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego i diagnostycznego

 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie zmierza do doskonałości w zakresie świadczonych przez siebie usług, poprzez ciągły rozwój kadry medycznej i wykorzystanie wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego i diagnostycznego.

Dla wypełnienia Misji i osiągnięcia Wizji przyjęliśmy Politykę Jakości , którą realizujemy poprzez:

1. Kształtowanie świadomości i odpowiedzialności personelu za jakość świadczonych usług w zakresie potrzeb i oczekiwań pacjentów.

2. Zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej oraz jej ustawiczne kształcenie, poprzez udział w różnych formach kształcenia, zapewniających nowoczesne metody leczenia i diagnozowania.

3. Zapewnienie stosownej infrastruktury tak, aby zapewnić pacjentom bezpieczne warunki leczenia i diagnozowania.

4. Wyposażenie pracowni diagnostycznych w nowoczesny i najwyższej jakości sprzęt w celu zachowania wysokiego standardu udzielanych świadczeń.

5. Ustawiczny rozwój Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie w zakresie świadczonych usług, ku zadowoleniu pacjentów poprzez ciągłe doskonalenie wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością.

Przyjęta tu Polityka Jakości zmierza do doskonalenia przyjętego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN- EN ISO 9001:2015.

 

 

 

 Żuromin dn. 03.07.2018r                                                                            Dyrektor Zbigniew Białczak

                                                                         

 

 

 

 

 SP ZZOZ działa na mocy Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654)

 

Prowadzenie procesu leczenia w szeroko rozumianym zakresie SP ZZOZ w Żurominie realizuje poprzez świadczenie pomocy zdrowotnej na następujących płaszczyznach:

 • prowadzenie badań lekarskich podmiotowych i przedmiotowych;
 • udzielanie porad lekarskich, w tym porad specjalistycznych;
 • szeroko rozumiane leczenie;
 • badania i terapię psychologiczną;
 • rehabilitację leczniczą;
 • opiekę nad kobietą z ciążą zagrożoną i jej płodem, porodem, połogiem oraz nad noworodkiem;
 • prowadzenie badań diagnostycznych, w tym analityki medycznej;
 • pielęgnację chorych;
 • pielęgnację i opiekę nad osobami niepełnosprawnymi;
 • opiekę paliatywną;
 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia;
 • zapobieganie powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne i promocję zdrowia;
 • zaopatrywanie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

 

Podstawowym zadaniem SP ZZOZ w Żurominie jest przede wszystkim podejmowanie działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz prowadzenie innych działań wynikających z procesu leczenia. Są one realizowane poprzez:

 • prowadzenie działalności stacjonarnej obejmującej podstawową i specjalistyczną opiekę szpitalną;
 • działalność ambulatoryjną obejmującą specjalistyczną opiekę zdrowotną oraz diagnostykę medyczną i rehabilitację;
 • świadczenie pomocy doraźnej przez Izbę Przyjęć.

 

Cele, o których mowa powyżej Szpital realizuje na bazie posiadanych zasobów kadrowych, lokalowych, sprzętowych i finansowych oraz poprzez współdziałanie i współpracę z:

 • innymi zakładami opieki zdrowotnej;
 • placówkami klinicznymi akademii medycznych i instytucjami naukowo-badawczymi;
 • samorządami zawodów medycznych;
 • organizacjami społecznymi, charytatywnymi i kościelnymi;
 • instytucjami pomocy społecznej;
 • administracją rządową i samorządową.

Beneficjentami usług zdrowotnych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, leczenia i rehabilitacji są:

 • osoby zamieszkałe na obszarze działania Szpitala;
 • osoby zamieszkałe poza obszarem działania Szpitala, zgłaszające się w celu otrzymania świadczeń zdrowotnych w związku z zagrożeniem życia lub zdrowia;
 • osoby objęte oddzielną umową.
 • firma 2011