UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Dzienny Dom Opieki Medycznej - trwałość projektu

naglowek-dziennych

 

DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ W ŻUROMINIE

 

SPZZOZ w Żurominie realizował projekt pod nazwą” Zaopiekuj się mną! SPZZOZ w Żurominie naprzeciw potrzebom osób niesamodzielnych, zwłaszcza w wieku 65+”, w ramach którego został utworzony Dzienny Dom Opieki Medycznej.

 

Świadczenia w okresie realizacji projektu, tj. od 01.12.2016r. do 31.05.2018r. były finansowane ze środków europejskich. Od 01.06.2018r. zgodnie z umową o dofinansowanie SPZZOZ ma możliwość udzielania świadczeń w ramach DDOM z prawem do pobierania opłat za udzielane świadczenia bez możliwości generowania dochodu.

 

Koszt osobodnia wynosi 100,00 zł. (opłata w formie zaliczki)

 

Udzielanie świadczeń rozpocznie się po zebraniu grupy minimum 10 osób

 

W ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej, w warunkach pobytowych zbliżonych do domowych, można skorzystać z opieki lekarskiej, pielęgnacyjnej, opiekuńczej, psychologicznej, usług rehabilitacyjnych oraz innych wspomagających usług medycznych i edukacyjnych, wymaganych stanem zdrowia pacjenta. Osoby korzystające ze świadczeń będą przywożone i odwożone zorganizowanym przez szpital środkiem transportu oraz będą otrzymywać posiłki w trakcie dziennego pobytu.

 

Do DDOM przyjęte będą osoby bezpośrednio po przebytej hospitalizacji jak również osoby, które w okresie ostatnich 12 miesięcy korzystały ze świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego i w ocenie skali poziomu samodzielności Barthel muszą mieścić się w granicach 40-65 punktów oraz posiadać prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. W DDOM przebywać może od 10 do 14 osób maksymalnie po 8 godzin dziennie.

 

Skierowanie do DDOM  można uzyskać od lekarza POZ oraz w przypadku pacjentów po hospitalizacji lekarz udzielający świadczeń w szpitalu.

 

 

 

Zachęcamy do korzystania z usług Dziennego Domu Opieki Medycznej.

 

Szczegółowe informacje:

 

tel. 23/657-22-01 wew. 309 , email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

Zgoda i zobowiązanie Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Zakończenie realizacji projektu - Dzienny Dom Opieki Medycznej

naglowek-dziennych

DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ

Dzienny Dom Opieki Medycznej to projekt pilotażowy realizowany w ramach konkursu nr POWR.05.02.00-IP.05-00-001/15, w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Szpital na funkcjonowanie DDOM otrzymał dofinansowanie w kwocie:

 

Środki unijne – 792 471,50 zł.

Środki krajowe – 119 604,16 zł.

Środki własne szpitala - 28 359,95 zł.


SPZZOZ w Żurominie realizował projekt zgodnie z umową o dofinansowanie  w okresie od 01.06.2016r. do 31.05.2018r. Pierwsze pół roku był to okres przystosowania pomieszczeń, ich wyposażenie i zorganizowania pracy, natomiast pozostałe 18 miesięcy  przeznaczone było na działalność dziennego domu.

 

Opieką w DDOM objęci zostali pacjenci niesamodzielni, w szczególności powyżej 65 r.ż. przebywający na terenie  powiatu żuromińskiego.

W projekcie uczestniczyły 72 osoby, w tym 49 kobiet i 23 mężczyzn.

W warunkach pobytowych zbliżonych do domowych, mogli oni korzystać z opieki lekarskiej, pielęgnacyjnej, opiekuńczej, usług rehabilitacyjnych oraz innych wspomagających usług medycznych i edukacyjnych, wymaganych stanem zdrowia pacjenta. Byli oni również przywożeni i odwożeni zorganizowanym przez szpital środkiem transportu oraz otrzymywali posiłki w trakcie dziennego pobytu.

 

Zrealizowano również 17 warsztatów dla rodzin i opiekunów osób niesamodzielnych. Był to cykl szkoleń prowadzonych przez psychologa, pielęgniarkę oraz dietetyka mający na celu wsparcie członków rodzin, opiekunów, którzy znaleźli się w nowej sytuacji – opieka nad osobą niesamodzielną. Tematyka szkoleń była dostosowywana do zgłaszanych przez opiekunów i rodziny pacjentów potrzeb, tak, aby oferta edukacyjna była zgodna z ich praktycznymi oczekiwaniami. Aby zapewnić członkom rodzin możliwość udziału w szkoleniach, w czasie warsztatów DDOM zapewniał opiekę nad osobami zależnymi.

Dzienny Dom Opieki Medycznej - Informacje

naglowek-dziennych

Dzienny Dom Opieki Medycznej

Dzienny Dom Opieki Medycznej to projekt pilotażowy realizowany w ramach konkursu nr POWR.05.02.00-IP.05-00-001/15, w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Przedmiotem projektu realizowanego przez SPZZOZ w Żurominie jest powstanie 14 miejsc opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi, w formie Dziennego Domu Opieki Medycznej tzw. DDOM. DDOM będzie prowadzony w Żurominie, ul. Szpitalna 56.

Świadczenia DDOM są bezpłatne.

Opieką w DDOM będą objęci pacjenci niesamodzielni, w szczególności powyżej 65 r.ż. przebywający na terenie powiatu żuromińskiego.

Opieka w DDOM będzie skierowana do pacjentów, którzy po przebytej hospitalizacji nie są w pełni samodzielni, aby pozostawać wyłącznie pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i/lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej ale również nie kwalifikują się do kontynuacji leczenia w warunkach stacjonarnych.

W ramach DDOM, w warunkach pobytowych zbliżonych do domowych, pacjenci będą korzystać z opieki lekarskiej, pielęgnacyjnej, opiekuńczej, usług rehabilitacyjnych oraz innych wspomagających usług medycznych i edukacyjnych, wymaganych stanem zdrowia pacjenta.

Czas trwania pobytu w DDOM będzie ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i nie może być krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 120 dni roboczych.

Pacjenci w DDOM będą przebywać maksymalnie 8 godzin dziennie, będą przywożeni i odwożenia zorganizowanym przez szpital środkiem transportu oraz będą otrzymywać posiłki w trakcie dziennego pobytu

Pobyt w DDOM powinien przygotować pacjenta i jego rodzinę do funkcjonowania  w nowych warunkach ograniczonej samodzielności/ zwiększonej zależności (minimalizując potrzebę pozostawienia pacjenta w zamkniętych ośrodkach opieki stacjonarnej, w tym szpitalnej) lub wzmocnić funkcje poznawcze i ruchowe pacjenta do tego stopnia, żeby możliwe było jego dalsze samodzielne funkcjonowanie w warunkach domowych

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POBYTU W DDOM?

Rekrutowani będą PACJENCI spełniający ŁĄCZNIE następujące warunki:

  1. Osoby przebywające na terenie powiatu żuromińskiego , w szczególności w wieku pow. 65 roku życia (weryfikacja na podstawie dokumentu tożsamości),
  2. zamierzają skorzystać z świadczeń DDOM bezpośrednio po przebytej hospitalizacji lub  w okresie ostatnich 12 miesięcy korzystali z świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego (weryfikacja na podstawie wypisu ze szpitala),
  3. ich stan zdrowia wskazuje na niesamodzielność (weryfikacja na podstawie oceny dokonanej przez lekarza kierującego wg skali Barthel: 40-65 punktów )
  4. nie są wyłączeni z możliwości otrzymania wsparcia w DDOM (wykluczenie: osoby korzystające ze świadczeń w ramach opieki długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej -oddział dzienny lub stacjonarny; gdy wskazaniem jest zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienie) (weryfikacja na podstawie składanego oświadczenia),
  5. wymagają wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej (weryfikacja na podstawie skierowania do DDOM wydanego przez lekarza POZ lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu
  6. oraz mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) (weryfikacja na podstawie oświadczenia/ dokumentu potwierdzającego prawo do ubezpieczenia i/lub weryfikacja  w systemie EWUŚ).

KTO WYPISUJE SKIEROWANIE?

  • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
  • w przypadku pacjentów po hospitalizacji lekarz udzielający świadczeń w szpitalu

CO ZROBIĆ, ABY SKORZYSTAĆ ZE ŚWIADCZEŃ W RAMACH DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ?

Osoba, która chce skorzystać z opieki w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej powinna:

Zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – w załączeniu

Wypełnić/ zgromadzić następujące dokumenty:

a. Formularz zgłoszeniowy.

b. Kopię dokumentu tożsamości.

c. Kopię karty informacyjnej/ wypisu ze szpitala nie starszą niż 12 miesięcy przed datą przystąpienia do projektu.

d. Skierowanie do DDOM (oryginał- wypełnia lekarz)

e. Ocena świadczeniobiorcy według skali Barthel (oryginał- wypełn).

f. Oświadczenie o braku wyłączenia z możliwości korzystania z usług dziennego domu opieki medycznej, Oświadczenie o posiadaniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), oświadczenie o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w projekcie i przetwarzaniu danych osobowych (oryginał).


W/w dokumenty należy dostarczyć (osobiście lub pocztą tradycyjną/kurierską) komplet zgromadzonych dokumentów do sekretariatu szpitala z dopiskiem „Rekrutacja DDOM”, w celu zaewidencjonowania skierowania w kolejce oczekujących (analogicznie do obecnie obowiązującego systemu rejestracji skierowań jak w NFZ)

Po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie pacjent uzyskuje informację o terminie rozpoczęcia pobytu w DDOM. W pierwszym dniu pobytu w DDOM uczestnik podpisuje deklarację uczestnictwa w Projekcie.
W ciągu trzech pierwszych dni pobytu w DDOM dokonywana jest ocena stanu funkcjonalnego pacjenta, na podstawie której Zespół Terapeutyczny DDOM podejmuje decyzję o zasadności pobytu pacjenta w DDOM. W przypadku decyzji pozytywnej (pobyt w DDOM jest uzasadniony stanem pacjenta) dla pacjenta jest opracowywany indywidualny plan terapeutyczny, według którego pacjent realizuje kolejne dni pobytu w DDOM. W przypadku decyzji negatywnej (pobyt w DDOM nie jest uzasadniony stanem pacjenta) pacjent uzyskuje informację o zalecanej formie dalszego leczenia/ opieki i nie może kontynuować pobytu w DDOM. W przypadku realizacji indywidualnego planu terapeutycznego w DDOM jego efektywność jest weryfikowana w cyklu cotygodniowym (wprowadzane są ewentualne korekty planu terapeutycznego) a pod koniec każdego miesiąca pobytu Komitet Terapeutyczny podejmuje decyzję o kontynuacji pobytu w DDOM na kolejny okres lub  uzasadnia potrzebę dokonania ponownej oceny stanu pacjenta w celu uzyskania wypisu, co jest tożsame z zakończeniem pobytu w DDOM.

Szczegółowych informacji dotyczących działalności Dziennego Domu Opieki Medycznej w SPZZOZ                        w Żurominie udzieli w godzinach: 9:00- 14:00

Pani Anna Wrzosek tel. 23/657-22-01 wew. 326 , email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Druki do pobrania:


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w DDOM_

Zalacznik nr 1 Formularz zgloszeniowy do DDOM

Zalacznik nr 2 Skierowanie do DDOM

Zalacznik nr 3 Skala BARTHEL

Zalacznik nr 4 Oświadczenia

Zalacznik nr 5 Zgoda i Zobowiązanie

Zgoda i zobowiązanie Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Trwalość projektu Dziennego Domu Opieki Medycznej

naglowek-dziennych

 

DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ W ŻUROMINIE

 

SPZZOZ w Żurominie realizował projekt pod nazwą” Zaopiekuj się mną! SPZZOZ w Żurominie naprzeciw potrzebom osób niesamodzielnych, zwłaszcza w wieku 65+”, w ramach którego został utworzony Dzienny Dom Opieki Medycznej.

 

Świadczenia w okresie realizacji projektu, tj. od 01.12.2016r. do 31.05.2018r. były finansowane ze środków europejskich. Od 01.06.2018r. zgodnie z umową o dofinansowanie SPZZOZ ma możliwość udzielania świadczeń w ramach DDOM z prawem do pobierania opłat za udzielane świadczenia bez możliwości generowania dochodu.

 

Koszt osobodnia wynosi 100,00 zł. (opłata w formie zaliczki)

 Udzielanie świadczeń rozpocznie się po zebraniu grupy minimum 10 osób

 

W ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej, w warunkach pobytowych zbliżonych do domowych, można skorzystać z opieki lekarskiej, pielęgnacyjnej, opiekuńczej, psychologicznej, usług rehabilitacyjnych oraz innych wspomagających usług medycznych i edukacyjnych, wymaganych stanem zdrowia pacjenta. Osoby korzystające ze świadczeń będą przywożone i odwożone zorganizowanym przez szpital środkiem transportu oraz będą otrzymywać posiłki w trakcie dziennego pobytu.

 

Do DDOM przyjęte będą osoby bezpośrednio po przebytej hospitalizacji jak również osoby, które w okresie ostatnich 12 miesięcy korzystały ze świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego i w ocenie skali poziomu samodzielności Barthel muszą mieścić się w granicach 40-65 punktów oraz posiadać prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. W DDOM przebywać może od 10 do 14 osób maksymalnie po 8 godzin dziennie.

 

Skierowanie do DDOM  można uzyskać od lekarza POZ oraz w przypadku pacjentów po hospitalizacji lekarz udzielający świadczeń w szpitalu.

 

Zachęcamy do korzystania z usług Dziennego Domu Opieki Medycznej.

Szczegółowe informacje:

tel. 23/657-22-01 wew. 326 , email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Informacje ogólne

Zakończenie realizacji projektu